Pakalpojumi

 • Mērniecība
 • Ģeodēzija
 • Ēku uzmērīšana
 • Kartogrāfija
 • Topogrāfija
 • Teritorijas plānošana
 • Zemes ierīcība
 • Kadastrālā uzmērīšana
 • Indženierģeodēzija
 • Izpildmērījumi
 • 3D modelēšana
 • Aerofotouzmērīšana
 • Lāzerskenēšana